O nas

PRZEDSI─?BIORSTWO US?üUGOWO-WIELOBRAN??OWE DOMINAS dzia??a na rynku od 1999r. Specjalizujemy si─? w monta??u i spawaniu instalacji ze stali kwasoodpornych.

 

Nasz─? g??ówn─? dzia??alno??ci─? jest kompleksowy monta?? linii technologicznych, wykonywanie instalacji procesowych oraz przemys??owych. Wykonujemy zbiorniki bezci??nieniowe, urz─?dzenia i elementy do produkcji spo??ywczej. ??wiadczymy us??ugi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych i automatyki przemys??owej.

 

Dysponujemy kompetentn─?, do??wiadczon─? kadr─? pracowników, którzy posiadaj─? wszelkie niezb─?dne uprawnienia i certyfikaty .

 

Pracowali??my mi─?dzy innymi dla klientów z Francji, Niemiec i Portugali.

 

G??ówne obszary naszej dzia??alno??ci obejmuj─?: 

  • przemys?? spo??ywczy

  • przemys?? chemiczny

Posiadamy ponad 10-letnie do??wiadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwi─?za?? technologicznych. W naszych realizacjach opieramy si─? na sprz─?cie i podzespo??ach tylko renomowanych firm, które zapewniaj─? najwy??sza jako??─? dzia??ania dostarczonych elementów.

 

Jako??─? us??ug i urz─?dze?? wykonywanych przez nasz─? firm─? gwarantujemy w??asnym nazwiskiem "Dominas", co ??wiadczy o tym, ??e nie wstydzimy si─? swoich produktów.